Dzisiaj mamy: 19 październik 2018 r.
00:29:23

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc sierpień 2018 r.: kraj - 5,8%, woj. śląskie - 4,5%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,7%

Aktualności PUP Rybnik

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
2018-02-09

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach limitu. Wnioski należy składać w kancelarii tut. Urzędu (parter, p. 01) tylko w terminie naboru tj. 14 – 15 luty 2018 r. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane. 

I. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r.  określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach limitu:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

II. Informacje dot. składania oraz oceny wniosków.

1. Wnioskodawcy ubiegający się o sfinansowanie kursu lub studiów podyplomowych ze środków KFS składają na każdy kierunek studiów podyplomowych i każdy kierunek kursu odrębne wnioski.

2. Po złożeniu wniosku nastąpi ich ocena formalna i podział na: kompletne wypełnione prawidłowo; do poprawienia; do pozostawienia bez rozpatrzenia.

3. Kryteria oceny wniosku:

   a) obligatoryjne:

 • składany wniosek musi mieścić się w obszarze co najmniej jednego
  z priorytetów wydatkowania środków KFS ustalonych na dany rok. Wniosek, który nie wpisuje się w żaden z priorytetów zostanie rozpatrzony negatywnie;
 • cena kształcenia ustawicznego musi być ceną rynkową, wniosek, którego usługi kształcenia ustawicznego odbiegają w sposób znaczący od kosztów podobnych usług dostępnych na rynku, rozpatrzony zostanie negatywnie. Cena odbiegająca w sposób znaczący od ceny rynkowej jest to cena o co najmniej 30% wyższa od średniej ceny rynkowej co najmniej dwóch innych ofert podobnych usług.

    Każdy wniosek spełniający kryteria obligatoryjne otrzymuje 50 pkt.

    b) fakultatywne:

 • zgodność kompetencji nabytych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy to jest wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych 15 punktów;
 • realizator usługi kształcenia ustawicznego posiada powszechnie uznawany certyfikat jakości – 15 punktów;
 • pracodawca planuje dalsze, co najmniej sześciomiesięczne zatrudnienie pracowników objętych kształceniem – 10 punktów;
 • kształcenie zapobiegnie utracie pracy – 10 punktów.

4. W pierwszej kolejności do realizacji będą kierowane wnioski kompletne, wypełnione prawidłowo, które otrzymają co najmniej 70 punktów.

5. Wnioski, które otrzymają poniżej 70 punktów zostaną rozpatrzone negatywnie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem. Odmowa przyznania wsparcia nie podlega odwołaniu.

6. W przypadku posiadania tej samej ilości punktów oraz w przypadku ograniczeń finansowych w dysponowaniu środkami KFS, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

7. W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. Niepoprawienie wniosku we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

8. Wniosek również pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niedołączenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 117) to jest:

 • oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),
 • informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis),
 • kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu,
 • wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

9. W przypadku wykorzystania pełnej puli finansowej z limitu środków KFS na 2018 r., wnioski, które nie otrzymają dofinansowania, a będą mieściły się w priorytetach rezerwy, będą rozpatrywane niezwłocznie po uzyskaniu przez Powiatowy Urząd Pracy ww. środków.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. Szkoleń i Programów, pokój 102 i 103, nr tel.: 32 4221623 w. 202, 203.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS w ramach limitu 2018 r. 1. Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS w ramach limitu 2018 r. 168.5KB pobierz
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS. 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS. 478.54KB pobierz
3. Priorytety KFS - wyjaśnienia styczeń 2018. 3. Priorytety KFS - wyjaśnienia styczeń 2018. 569.16KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Beata Ćwiek 2018-02-09 07:06:55 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl