http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/Regulamin.html
Grafika : drukuj / nie drukuj

Regulamin

Regulamin w sprawie szczegółowych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą, może ubiegać się o jednorazowe środki na jej uruchomienie. Wsparcie to jest pomocą de minimis. Działalność gospodarcza musi być prowadzona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Warunki przyznawania dotacji

O dotację może się ubiegać osoba bezrobotna, która:

1. Nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

2. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

3. W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej oraz nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

4. W okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997- Kodeks karny.

5. Nie jest obciążona zajęciami sądowymi, komorniczymi, zadłużeniami alimentacyjnymi i innymi.

6. Rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

7. Spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, albo pomocy de minimis w rybołówstwie ( rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z 24.07.2007) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

8. Spełnia warunki Rozporządzenia MPiPS z dnia 17.04.2009 w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia (…) oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 62 poz. 512 z późn. zm.).

9. Nie złożyła wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.

10. Złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodny ze wzorem określonym przez Urząd.

11. W przypadku nie kompletnego i wadliwego sporządzenia wniosku, wniosek nie będzie rozpatrywany.

FORMY ZABEZPIECZENIA

1 Formą zabezpieczenia środków na podjęcie działalności gospodarczej jest poręczenie dwóch osób.

2. Poręczycielem może być osoba fizyczna:

a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub czas określony minimum 12 miesięcy, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne; której stałe miesięczne dochody brutto wynoszą nie mniej niż 1500 zł

b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;

c) jedna osoba może być emerytem lub rencistą do 70 roku życia;

3. W przypadku gdy poręczycielem będzie:

osoba pracująca – konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach

osoba prowadząca działalność gospodarczą - konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

osoba otrzymująca świadczenie ZUS (emeryturę lub rentę stałą) konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z ZUS o aktualnej wysokości świadczenia.

4. Poręczycielem nie może być:

a) współmałżonek wnioskodawcy, poręczyciela,

b) osoba będąca już dłużnikiem PUP w Rybniku,

c) osoba będąca poręczycielem w związku z udzieleniem poręczenia innej osobie będącej dłużnikiem Urzędu.

d) osoba powyżej 70 roku życia,

e) osoba, której zatrudnienie kończy się przed upływem 12 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku

5. Poręczyciele, o których mowa powyżej w dniu zawarcia umowy o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązani są do podpisania umowy osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w obecności upoważnionego pracownika Urzędu.

6. Warunkiem zawarcia umowy jest również zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej oraz współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w obecności upoważnionego pracownika Urzędu w dniu podpisania umowy o przyznaniu środków.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone w szczególności na:

2. Środki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie:

3. Urząd ma prawo dokonać zmian w przedstawionej przez wnioskodawcę specyfikacji zakupów.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

1. Wniosek złożony przez Bezrobotnego podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku rozpatrujący kieruje się następującymi kryteriami:

3. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

W zależności od wysokości limitu środków finansowych, maksymalna wysokość dotacji może zostać obniżona przez Dyrektora PUP.

4. W przypadku ograniczonych funduszy jednorazowe środki w pierwszej kolejności są przyznawane osobom bezrobotnym, które są zarejestrowane co najmniej 6 miesięcy, nie ma dla nich ofert pracy a utrata zatrudnienia nastąpiła nie z winy wnioskodawcy. Działalność powinna być prowadzona na terenie Rybnika lub powiatu rybnickiego.

5. Przed rozpatrzeniem wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku może przeprowadzić wizytę w miejscu planowanej działalności.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wszystkimi dokumentami, niezbędnymi do jego rozpatrzenia. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku rozpoczyna się od daty jego skompletowania, z uwzględnieniem dokumentów uzupełniających, wskazanych przez Urząd jako niezbędne do jego prawidłowej oceny.

7. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane w ramach umowy cywilno-prawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WARUNKI UDZIELANIA REFUNDACJI

1. O refundację może ubiegać się podmiot, w miejscu właściwym ze względu na siedzibę podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, który:

a) prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,

b) w przypadku, gdy działalność została utworzona w wyniku przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, prowadzenie przez wnioskodawcę tej działalności co najmniej 12 miesięcy;

c) nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

d) nie został skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

e) prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

f) spełnia warunki określone w rozporządzeniu w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. nr 62, poz. 512 z późn. zm.) do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,

g) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz, UE C 244 z 01.10.2004,str 2),

h) nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot,

i) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

2. W przypadku nie kompletnego i wadliwego sporządzenia wniosku, wniosek nie będzie rozpatrywany.

FORMY ZABEZPIECZENIA

1. Warunkiem ubiegania się przez podmiot o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu refundacji.

2. Formami zabezpieczenia udzielonej refundacji mogą być:

a) weksel in blanco z poręczeniem co najmniej dwóch osób ( w przypadku większej ilości tworzonych stanowisk – co najmniej jedna osoba na jedno stanowisko pracy)

b) gwarancja bankowa

3. Poręczycielem może być osoba fizyczna:

a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub czas określony minimum 24 miesięce, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne; której stałe miesięczne dochody brutto wynoszą nie mniej niż 1500 zł

b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;

c) emeryt lub rencista do 70 roku życia;

4. W przypadku gdy poręczycielem będzie:

a) osoba pracująca – konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach

b) osoba prowadząca działalność gospodarczą - konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:

c) osoba otrzymująca świadczenie ZUS (emeryturę lub rentę stałą) konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z ZUS-u.

5. Poręczycielem nie może być:

a) współmałżonek wnioskodawcy,

b) osoba będąca pracownikiem wnioskodawcy,

c) osoba będąca już dłużnikiem PUP w Rybniku,

d) osoba będąca poręczycielem w związku z udzieleniem poręczenia innej osobie będącej dłużnikiem Urzędu.

e) osoba powyżej 70 roku życia,

f) osoba, której zatrudnienie kończy się przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku

6. Poręczyciele, o których mowa powyżej, w dniu zawarcia umowy o przyznaniu refundacji zobowiązani są do podpisania weksla osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w obecności upoważnionego pracownika Urzędu.

7. Warunkiem zawarcia umowy o refundację jest również zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej (nie dotyczy osób prawnych) oraz współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej wyrażona podpisem złożonym osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w obecności upoważnionego pracownika Urzędu w dniu podpisania umowy o przyznaniu refundacji.

8. Gwarancja bankowa powinna być wystawiona na okres 32 miesięcy na kwotę refundacji powiększoną o 50% na ewentualne odsetki ustawowe naliczone od dnia wypłaty refundacji.

9. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia przedmiotowej gwarancji, w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku. Nie dostarczenie gwarancji w tym terminie będzie traktowane jako odstąpienie Pracodawcy od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

1. Refundacji podlegają koszty związane z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w szczególności na zakup środków trwałych, mebli, urządzeń, maszyn.

2. Środki nie będą przyznawane na następujące rodzaje wydatków:

a) zakup udziału lub akcji w spółkach,

b) opłaty administracyjne, skarbowe i eksploatacyjne (czynsz, media, płace, opłaty ZUS-u, kaucje, podatki, koncesje),

c) zakup nieruchomości,

d) zakup środka transportu,

e) zakup środków od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej,

f) zakup ziemi,

g) zakup wyposażenia w ramach umowy leasingu,

h) modernizacje lokalu, budynku,

i) modernizację maszyn i urządzeń,

j) dobra materialne nie związane bezpośrednio z tworzonym miejscem pracy,

k) koszty reklamy i promocji firmy,

l) zakup towaru,

3. Niedopuszczalne jest zlecanie wykonania usługi oraz nabywanie ze środków Urzędu, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy od: krewnych w linii prostej, rodzeństwa, od współmałżonka, od powinowatych oraz od podmiotów, których są oni właścicielami, wspólnikami lub udziałowcami oraz od osób poręczających i ich współmałżonków.

4. Urząd ma prawo dokonać zmian w przedstawionej przez wnioskodawcę specyfikacji zakupów.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

1. Wniosek złożony przez Podmiot podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

2. Przed przyznaniem podmiotowi refundacji Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku może przeprowadzić wizytację wstępną w miejscu, w którym mają być utworzone stanowiska pracy objęte refundacją.

3. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku powiadamia podmiot w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wszystkimi dokumentami, niezbędnymi do jego rozpatrzenia. Bieg terminu rozpatrzenia wniosku rozpoczyna się od daty jego skompletowania, z uwzględnieniem dokumentów uzupełniających, wskazanych przez Urząd jako niezbędne do jego prawidłowej oceny.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się następujące kryteria:

a) zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach;

b) uzasadnienie konieczności poniesienia wykazanych nakładów finansowych;

c) zaangażowanie finansowe podmiotu;

d) koszt utworzenia jednego miejsca pracy przy udziale refundacji;

e) stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

f) kondycja finansowa firmy umożliwiająca utrzymanie stanowisk pracy przez wymagany okres.

g) otrzymana pomoc finansowa na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w bieżącym roku i latach poprzednich;

h) rodzaj wyposażanych stanowisk pracy w powiązaniu z sytuacją na lokalnym rynku pracy i ofertami pracy będącymi w dyspozycji Urzędu;

i) okres działalności podmiotu na rynku – wymagalny minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Podmiot przed dniem złożenia wniosku wynosi 6 miesięcy

j) spełnianie przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie, wymagań kwalifikacyjnych określonych przez podmiot we wniosku i związaną z tym możliwość kierowania na refundowane stanowiska osób bezrobotnych spełniających wymagane kryteria w trakcie trwania umowy, tj. przez okres co najmniej 24 miesięcy;

k) dotychczasową współpracę podmiotu z Urzędem w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych;

l) wyniki wizytacji wstępnej;

m) wysokość środków finansowych pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w danym roku kalendarzowym (budżetowym).

5. Na doposażone stanowisko pracy nie może zostać kierowany bezrobotny, który:

a) uprzednio był u tego Podmiotu zatrudniony lub świadczył pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

b) jest małżonkiem pracodawcy, małżonkiem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu np. członek zarządu

c) jest krewnym w linii prostej, rodzeństwem lub powinowatym pracodawcy

6. Wysokość przyznanej Podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każde stanowisko pracy.

W zależności od wysokości limitu środków finansowych, maksymalna wysokość refundacji może zostać obniżona przez Dyrektora PUP.

7. W przypadku ograniczonych środków finansowych, w pierwszej kolejności refundacja będzie przyznawana podmiotom, które:

8. Przyznanie Podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywane w ramach umowy cywilno-prawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym odmowa przyznania przedmiotowej refundacji nie podlega odwołaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku może odstąpić od stosowania niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zachowaniu postanowień określonych w ustawie oraz aktach wykonawczych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami),

2) ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późniejszymi zmianami),

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 512, z późn. zm.),

5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

(Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311),

6) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis

(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5),

7) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6),

8) Kodeksu cywilnego,

9) niniejszych Zasad.