Dzisiaj mamy: 22 maj 2018 r.
21:09:52

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc marzec 2018: kraj - 6,6%, woj. śląskie - 5,1%, m. Rybnik - 4,2%, pow. rybnicki - 6,5%

Rejestracja

Informujemy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299):

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny:

1) zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa, zwanego dalej, „właściwym powiatowym urzędem pracy”, albo

2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)).

2. W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy:

1) zgłasza się do wybranego albo wybranych powiatowych urzędów pracy albo

2) wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba:

1) zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy.”;

2) złożyła wniosek w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 albo w ust. 2 pkt 2 – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych. 

Dokumenty wymagane do rejestracji w urzędzie pracy :

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z informacją o zameldowaniu.

  2. Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

  3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy (w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy lub pracy na umowę zlecenie zaświadczenie o wysokości comiesięcznego wynagrodzenia brutto z podaniem podstawy wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku nie posiadania oryginałów dokumentów istnieje możliwość przedłożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ.

  4. Zaświadczenie z ZUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy była prowadzona działalność.

  5. Dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności, jeżeli taki posiada.

  6. Decyzje/zaświadczenia z ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie i rodzaju pobieranego świadczenia.

  7. Zaświadczenie wykazujące okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń.

  8. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego albo zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny) wraz z zaświadczeniem o wysokości zarobków.

  9. W przypadku braku informacji w CEIDG - decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności jeżeli nie upłynął okres zawieszenia działalności gospodarczej

  10. Książeczka Wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej).

  11. Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

 

Informujemy, iż urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w punktach 1-8, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń.

W przypadku, jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejącej w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane dane nie uległy zmianie.

 

Szczegółowe informacje:

telefon

32 42 26 095 wew. 220

pokój

parter

Pracownik

Bogusława Drąg, Katarzyna Weiner

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty dla bezrobotnych [ 7 ]
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 818.7KB pobierz
WNIOSEK O REJESTRACJĘ OSOBY BEZROBOTNEJ WNIOSEK O REJESTRACJĘ OSOBY BEZROBOTNEJ 28.79KB pobierz
Wniosek o rejestrację osoby transferującej zasiłek Wniosek o rejestrację osoby transferującej zasiłek 59.5KB pobierz
Zestawienie za 2011 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2011 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 155.48KB pobierz
Zestawienie za 2013 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2013 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 259.72KB pobierz
Zestawienie za 2014 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2014 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 140.44KB pobierz
Zestawienie za 2015 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych Zestawienie za 2015 r. wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku, płatnych przez PUP Rybnik ze środków budżetowych 311.38KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2018-04-05 11:06 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl