Dzisiaj mamy: 30 marzec 2015 r.
18:11:42

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na dzień 31.01.2015 r.: kraj 12,0%, woj. śląskie 10,0%, powiat rybnicki 12,2%, miasto Rybnik 7,9%

Kryteria aktywnych form

KRYTERIA ORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH, SZKOLEŃ

STAŻ, PRACE INTERWENCYJNE

§1

1. Do pracodawcy w celu odbycia stażu mogą zostać skierowani bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • do ukończenia 25 roku życia lub do ukończenia 27 roku życia w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie,
 • zarejestrowani długotrwale tj. bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
 • bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni,

§ 2

1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin na dobę, 35 godzin tygodniowo.

2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

3. Jeżeli charakter pracy w danym zawodzie wymaga innego rozkładu czasu pracy, Dyrektor PUP może wyrazić zgodę na jego zmianę.

§ 3

1. Na prace interwencyjne może zostać skierowany bezrobotny z następujących grup :

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale zarejestrowani albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni.

2. W przypadku beneficjentów pomocy publicznej prace interwencyjne są pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008, a zatrudnienie musi trwać 12 lub 24 miesiące.

§ 4

W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych w pierwszej kolejności zawierane będą umowy z zakładami, które:

 • gwarantują zatrudnienie bezrobotnych po zakończeniu stażu,
 • wskazały miejsce odbywania stażu lub prac interwencyjnych na terenie Rybnika lub powiatu rybnickiego,
 • realizowały należycie postanowienia wcześniejszej umowy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu wywiązały się z obowiązku zatrudnienia osoby po zakończeniu programu.

§ 5

Na staż oraz prace interwencyjne nie może zostać skierowany bezrobotny, który:

 • jest małżonkiem pracodawcy, małżonkiem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu np. członek zarządu
 • jest krewnym w linii prostej, rodzeństwem lub powinowatym pracodawcy
 • był zatrudniony u pracodawcy starającego się o zorganizowanie stażu lub prac interwencyjnych.

§ 6

Ze względu na konieczność realizacji programu stażu pod nadzorem opiekuna, staże nie będą realizowane na stanowisku kierowcy.

§ 7

O zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych mogą ubiegać się pracodawcy, którzy :

 • złożyli wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
 • wobec, których nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację
 • nie zalegają z płatnościami w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym.

§ 8

Staże oraz prace interwencyjne nie mogą być organizowane w jednostkach nie będących pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

§ 9

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących :

 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi;
 • przedstawicielstwami państw obcych.

SZKOLENIA

§ 10

1. Na szkolenia mogą zostać skierowani bezrobotni bądź inne osoby uprawnione w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

§ 11

W przypadku ograniczonej ilości wolnych miejsc, na szkolenia zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności bezrobotni i inne osoby uprawnione, które:

 1. Posiadają uprawdopodobnienie uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkolenia poprzez pisemne oświadczenie pracodawcy.
 2. Wykazują aktywność w poszukiwaniu pracy.
 3. Nie posiadają kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy.
 4. Są długotrwale bezrobotne.
 5. Nie były dotychczas kierowane na szkolenie.
 6. Wcześniej złożyły kartę kandydata na szkolenie.

§ 12

Starosta, na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę fakt uzasadnienia celowości finansowania ww., którym jest uprawdopodobnienie pracy lub deklaracja o planowanym rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wysokość środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.

§ 13

Skierowanie na szkolenie zostaje poprzedzone określeniem przez pośrednika pracy celowości przeszkolenia kandydata oraz wydaniem opinii przez doradcę zawodowego o predyspozycjach zawodowych kandydata i adekwatnym do jego umiejętności kierunku szkolenia, a w uzasadnionych przypadkach skierowaniem na badania specjalistyczne.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Kryteria organizowania aktywnych form [ 2 ]
Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń Kryteria organizowania staży, prac interwencyjnych, szkoleń 50KB pobierz
Regulamin w sprawie szczegółowych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Regulamin w sprawie szczegółowych warunków udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 894.61KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: IntraCOM Katowice 2010-10-31 12:46 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl