Dzisiaj mamy: 24 listopad 2017 r.
19:17:16

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia - wrzesień 2017 r.: kraj: 6,8%; woj. śląskie: 5,5%; powiat rybnicki: 7,4%; m. Rybnik: 4,8%

Zatrudnianie cudzoziemców

Wszelkie najważniejsze informacje o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce i zasady udzielania zezwolenia na pracę publikowane są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informujemy, ze zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2015, poz. 1445) zadaniem powiatowego urzędu pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
W przypadku składania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oświadczeń, w których proponowane wynagrodzenie kształtuje się na poziomie znacznie poniżej stawek obserwowanych na lokalnym rynku pracy oraz w zawodzie, w którym jest możliwość zrekrutowania wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie, powiatowy urząd pracy może uzależnić rejestrację oświadczenia od sytuacji na lokalnym rynku pracy.


Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy)

Z dniem 1 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę  (Dz.U. poz. 588).

Główne zmiany dotyczą rejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. W nowym przepisie określono wyraźnie, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie, której praca będzie wykonywana). Ponadto, powierzający pracę zobowiązany jest oświadczać iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Zgodnie z § 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 1. Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kopią w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
 2. Oświadczenie powinno określać:
  - nazwę zawodu,
  - miejsce wykonywania pracy,
  - datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,
  - rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy (jaka będzie zawarta z cudzoziemcem),
  - wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,
  - informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy,
  - informację o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców. 
 3. Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje wizę w celu wykonywania pracy w konsulacie polskim w kraju stałego zamieszkania cudzoziemca. 
 4. Cudzoziemca można zatrudnić lub powierzyć wykonywanie innej pracy zarobkowej po uzyskaniu przez niego wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu (ew. wizie, jeżeli jej ważność jest krótsza niż okres wskazany w oświadczeniu) wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Podczas rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy potrzebne są następujące dokumenty:

 • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą- wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Podmiot prowadzący działalność rolniczą – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego,
 • Osoba fizyczna , nie prowadząca działalności gospodarczej – dowód osobisty.

Informujemy, iż oświadczenie powinno być:

 

 • zarejestrowane przed podjęciem  pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca). W przypadku,  gdy cudzoziemiec nie zostanie zatrudniony,  pracodawca zawiadamia Powiatowy Urząd  Pracy w Rybniku o rezygnacji z zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi;
 • wypełnione czytelnie, najlepiej pismem drukowanym  lub w wersji komputerowej, aby umożliwić bezproblemową weryfikację danych. Oświadczenia, które noszą  znamiona m.in. przerabiania, powielania i skreślania nie będą rejestrowane;
 • wydrukowane wraz z pouczeniem na jednym arkuszu formatu A4;
 • złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w 2 egzemplarzach;
 • złożone i odebrane przez pracodawcę lub osobęupoważnioną, przedstawiając odpowiednie upoważnienie do odbioru.

Oświadczenia będą rejestrowane i wydawane najwcześniej po 14 dniach od złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku.

Szczegółowe informacje na temat przepisów związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców spoza UE/EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce są dostępne na stronie instytucji kompetentnej w tym zakresie na terenie województwa śląskiego tzn. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/praca_cudzoziemcow_w_polsce.html

Na powyższej stronie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi m.in. legalizacji pobytu, pozwoleń na pracę, jak również zatrudnienia obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy, Gruzji do 6 miesięcy bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę.  

 

Wszelkie informacje można uzyskać w: 

 • Wydziale Polityki Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 161, tel.: 32 2077921-22, 32 2077137 lub 32 2077182, 
 • Oddziale Zamiejscowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, tel.: 34 3782058, 34 3782059,
 • Oddziale Zamiejscowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, tel.: 33 8136274, 33 8136275.

 

Druki do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemcow [ 4 ]
Informacje dla pracodawców o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski Informacje dla pracodawców o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski 0.95MB pobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republika Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy 450.71KB pobierz
Wniosek o wydanie opinii starosty Wniosek o wydanie opinii starosty 279.46KB pobierz
Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty Zgłoszenie krajowej oferty pracy do opinii starosty 137.5KB pobierz
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Tomasz Tomaszczyk 2016-07-27 09:46 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl