Dzisiaj mamy: 12 grudzień 2018 r.
15:55:41

Strona główna

do przodu
do przodu
Stopy bezrobocia na miesiąc październik 2018 r.: kraj - 5,7%, woj. śląskie - 4,3%, m. Rybnik - 3,5%, pow. rybnicki - 5,5%

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352), każdej osobie zainteresowanej przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji:

  • udostępnionych w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej tut. Urzędu pod adresem www.pup-rybnik.pl,
  • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Urząd zastrzega jednak prawo do nałożenia opłaty za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. W przypadku konieczności nałożenia opłaty, zainteresowany zostanie poinformowany pisemnie o wysokości kwoty, jaką trzeba będzie uiścić.

Obowiązki wykorzystujących informacje:

Wnioskodawca wykorzystujący informacje pozyskane z tut. Urzędu zobowiązany jest do:

  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
  • udostępniania innym użytkownikom pozyskanych informacji publicznych jedynie w pierwotnej formie,
  • poinformowania tut. Urzędu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

Odmowa przekazania informacji sektora publicznego:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 Ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Odpowiedzialność:

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku nie ponosi odpowiedzialności:

  • cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zamieszczonej w BIP i na stronie internetowej Urzędu, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
  • za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługującej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku.

Kwestie sporne i skargi:

  1. W kwestiach spornych dotyczących m.in. decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
drukujdrukuj drukuj zapisz jako pdf poleć znajomemupoleć znajomemu Redagował: Anna Bujoczek 2016-10-10 09:23 poleć znajomemu poleć znajomemu

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1, tel. 32 422-60-95, 32 422-16-23, fax. 32 422-39-62

e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl

Projektowanie stron: IntraCOM.pl